UCHWAŁA NR 1 /2020

KONFERENCJI DELEGATÓW

 ROD Zagórze w Sosnowcu z dnia 16.07. 2020 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Zarządu ROD w 2019 roku

Walne zebranie sprawozdawcze / konferencja delegatów1 działając na podstawie § 64 pkt 1 Statutu PZD na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za 2019 r.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

 

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZEBRANIA

(Konferencji Delegatów)

…………………………………………

 

…………………………………………

(podpis)

 

(podpis)

UCHWAŁA NR 2/2020

KONFERENCJI DELEGATÓW

 ROD Zagórze w Sosnowcu z dnia 16.07. 2020 roku

w sprawie planu pracy na 2020 rok

Walne zebranie sprawozdawcze / konferencja delegatów1, działając na podstawie § 64 pkt 6 Statutu PZD, postanawia:

§ 1

Przyjąć plan pracy na 2020 rok.

§ 2

Plan pracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

 

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZEBRANIA

(Konferencji Delegatów)

…………………………………………

 

…………………………………………

(podpis)

 

(podpis)

UCHWAŁA NR 3/2020

KONFERENCJI DELEGATÓW

 ROD Zagórze w Sosnowcu z dnia 16.07. 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 roku

 

Walne zebranie sprawozdawcze / konferencja delegatów1 działając na podstawie § 64 pkt 2 Statutu PZD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.

§ 2

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

 

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZEBRANIA

(Konferencji Delegatów)

…………………………………………

 

…………………………………………

(podpis)

 

(podpis)

UCHWAŁA NR 4 /2020

KONFERENCJI DELEGATÓW

 ROD Zagórze w Sosnowcu z dnia 16.07. 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania finansowego ROD za 2019 rok

Walne zebranie sprawozdawcze / konferencja delegatów1, na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD, działając na podstawie § 64 pkt 3 Statutu PZD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić/nie zatwierdzić[1] sprawozdanie finansowe ROD za 2019 rok sporządzone przez zarząd ROD składające się z:

-

bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą:

1 076 112,18 zł

-

rachunku zysków i strat zamykającego się nadwyżką/niedoborem2 na kwotę:

      2 002,94 zł

-

sprawozdania z Funduszu Rozwoju zamykającego się kwotą:

  111 331,72 zł

-

sprawozdania Funduszu Oświatowego zamykającego się kwotą:

     4 873,68 zł

§ 2

Sprawozdanie finansowe ROD za rok 2019 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

 

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZEBRANIA

(Konferencji Delegatów)

…………………………………………

 

…………………………………………

(podpis)

 

(podpis)

UCHWAŁA NR 5/2020

KONFERENCJI DELEGATÓW

 ROD Zagórze w Sosnowcu z dnia 16.07. 2020 roku

 

w sprawie podwyższenia kwoty przeznaczonej na świadczenia

 pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD

Walne zebranie sprawozdawcze działając na podstawie §64 pkt 6 i pkt 7 Statutu PZD oraz §5 ust.3 Uchwały nr 5/XXV/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w rodzinnych ogrodach działkowych, postanawia:

§ 1

1.   Wysokość środków finansowych przeznaczonych na świadczenia i nagrody na rok kalendarzowy 2020 podwyższyć o 24973,06 zł (słownie: dwadzieściaczterytysiącedziewięćsetsiedemdziesiąttrzyzłote06/100).

2.   Łączną wysokość środków finansowych przeznaczonych na świadczenia i nagrody w 2020 roku ustalić na  52960,00 zł (słownie: pidziesiątdwatysiącedziewiięćsetsześćdziesiątzłotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

 

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZEBRANIA

(Konferencji Delegatów)

…………………………………………

 

…………………………………………

(podpis)

 

(podpis)

UCHWAŁA NR 6 /2020

KONFERENCJI DELEGATÓW

 ROD Zagórze w Sosnowcu z dnia 16.07. 2020 roku

w sprawie preliminarzy finansowych ROD na 2020 rok

Walne zebranie sprawozdawcze / konferencja delegatów1 na podstawie § 64 pkt 6 Statutu PZD, postanawia:

§ 1

Przyjąć następujące preliminarze finansowe ROD na 2020 r.:

1)    preliminarz finansowy działalności statutowej, zamykający się po stronie:

                 Przychodów kwotą                                  137 927,00  zł,

Kosztów kwotą                                                 137 927,00  zł,

Rezerwa stanowi                                                 0,00 zł.

2)    preliminarz Funduszu Rozwoju ROD

                                                       

a)    bilans otwarcia                                         111331,72 zł,

b)    planowane przychody                                  46000,00 zł,

c)     planowane koszty                                       35000,00 zł,

d)    planowany stan na 31.12.2020 r.                122331,72 zł,

3)    preliminarz Funduszu Oświatowego

a)     bilans otwarcia                                            4873,68 zł,

b)    planowane przychody                                  2400,00 zł,

c)     planowane koszty                                        1000,00 zł,

d)    planowany stan na 31.12.2020 r.                  6273,68 zł,

§ 2

Preliminarze finansowe ROD stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

 

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZEBRANIA

(Konferencji Delegatów)

…………………………………………

 

…………………………………………

(podpis)

 

(podpis)

UCHWAŁA NR 7/2020

KONFERENCJI DELEGATÓW

 ROD Zagórze w Sosnowcu z dnia 16.07. 2020 roku

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w 2020 roku

Walne zebranie sprawozdawcze / konferencja delegatów1 działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD oraz § 64 pkt 7 Statutu PZD postanawia:

§ 1

Uchwalić opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, tj. w szczególności na:

1)    wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

2)    bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,

3)    opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,

4)    ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne,

5)    zarządzanie ROD.

w 2020 roku w kwocie 0,50 zł od m² powierzchni użytkowanej działki,

w tym 0,09 zł partycypacja (zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD).

§ 2

Opłatę ogrodową wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w ROD w terminie do dnia 31.08.2020 roku.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

 

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZEBRANIA

(Konferencji Delegatów)

…………………………………………

 

…………………………………………

(podpis)

 

(podpis)

UCHWAŁA NR 8 /2020

KONFERENCJI DELEGATÓW

 ROD Zagórze w Sosnowcu z dnia 16.07. 2020 roku

w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata energetyczna w roku 2020

Walne zebranie sprawozdawcze / konferencja delegatów1 ROD działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD, § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych, postanawia:

§ 1

Na podstawie danych z 2019 r. – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników wynoszących w 2019 r. 24 266 kWh, uchwala opłatę energetyczną na 2020 r.

w kwocie 16,00 zł od działki w ROD.

§ 2

Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu.

§ 3

1.     Opłatę wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy, w ROD których działki są lub były podłączone do ogrodowej sieci energetycznej w 2020 r.

2.     Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31.08.2020 roku.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

 

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZEBRANIA

(Konferencji Delegatów)

…………………………………………

 

…………………………………………

(podpis)

 

(podpis)

UCHWAŁA NR 9/2020

KONFERENCJI DELEGATÓW

 ROD Zagórze w Sosnowcu z dnia 16.07. 2020 roku

w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata wodna

w roku 2020

Walne zebranie sprawozdawcze / konferencja delegatów1 ROD działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD, § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz uchwały nr 57/2019 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zasad ustalenia i rozliczania opłaty wodnej w ROD, postanawia:

§ 1

Na podstawie danych z 2019 roku, w szczególności:

·       różnicy między wodomierzem głównym a sumą wszystkich podliczników zainstalowanych na poszczególnych działkach,

·       ubytków wody z powodu awarii sieci w ciągu sezonu,

·       napełnianie sieci wodą na początku sezonu oraz zrzutu wody na koniec sezonu,

·       dokonania odczytów wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach

uchwala opłatę wodną w wysokości   5,00 zł od działki.

§ 2

1.     Opłatę wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w ROD których działki są/były podłączone do ogrodowej sieci wodociągowej w 2020 r.

2.     Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31.08.2020 roku.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

 

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZEBRANIA

(Konferencji Delegatów)

…………………………………………

 

…………………………………………

(podpis)

 

(podpis)


 

UCHWAŁA NR 10 /2020

KONFERENCJI DELEGATÓW

 ROD Zagórze w Sosnowcu z dnia 16.07. 2020 roku

w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD

w 2020 roku

 

Walne zebranie sprawozdawcze / konferencja delegatów1 ROD działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD, § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz w zw. z uchwałą Rady Gminy w Sosnowcu regulującą wysokość opłat za wywóz śmieci postanawia:

§ 1

Uchwalić opłatę za wywóz śmieci w 2020 roku w kwocie 188,00 zł od działki Duży Ogród.

Uchwalić opłatę za wywóz śmieci w 2020 roku w kwocie 120,00 zł od działki ogród przy Domu Działkowca.

Uchwalić opłatę za wywóz śmieci w 2020 roku w kwocie 85,00 zł od działki Ogród Kamienna.

 Uchwalić opłatę za wywóz śmieci w 2020 roku w kwocie 80,00 zł od działki Ogród Malinka.

§ 2

Opłatę za wywóz śmieci działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 31.08.2020 roku.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

 

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZEBRANIA

(Konferencji Delegatów)

…………………………………………

 

…………………………………………

(podpis)

 

(podpis)

 

Wniosek zarządu ROD

Zagórze

w Sosnowcu Do

KONFERENCJI DELEGATÓW

 ROD Zagórze w Sosnowcu z dnia 16.07. 2020 roku

 

 

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (Remontowego)*

 

pn. Modernizacja ogrzewania Domu działkowca z węglowego na gazowe.

 

1)       Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi  parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:

2)  Trzy kondygnacyjny budynek Domu Działkowca o powierzchni ponad 800m2 wymaga modernizacji ogrzewania-wymiany 2 kotłów węglowych na 2 kotły gazowe, wymiany instalacji grzewczej oraz uszczelnienia(wymiany) drzwi wejściowych do budynku i sal. Przyłącza gazu oraz kominów spalinowych i wentylacyjnych. 

3)       Przewidywany czasokres i termin realizacji: 2020/2021

4)               System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu)*:

- gospodarczy,

- zlecony,

- mieszany.

5)     Kosztorysowy koszt zadania w zł:                                              105 999,45zł

6)               Przewidywane źródła finansowania:

-        środki własne ROD                                                                                   57 999,45 zł,

-        dotacje jednostek samorządu terytorialnego                                             8 000,00zł,

-        dotacje organów wyższych PZD                                                                40 000,00 zł,

-        dotacje z innych źródeł, w tym z funduszy europejskich i krajowych                   0,00 zł,

-        pożyczka z Funduszu Samopomocowego PZD                                     0,00 zł,

-        środki z partycypacji finansowej działkowców                                                   0,00 zł,

w tym, wartość prac działkowców na rzecz zadania, które mogą być wykonane

w celu obniżenia/umorzenia partycypacji finansowej działkowców.......................................................... zł.

 

W imieniu zarządu ROD

 

    Wiceprezes                                             Prezes

 

 

..............................                             ..............................

       (podpis)                                                 (podpis)

 

 

Sosnowiec            16.07.2020

miejscowość               data


 

 

UCHWAŁA NR 11/2020

KONFERENCJI DELEGATÓW

 ROD Zagórze w Sosnowcu z dnia 16.07. 2020 roku

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego)[1]

 

pn. Modernizacja ogrzewania Domu działkowca z węglowego na gazowe.

 

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) - członków PZD w ROD im. Zagórze w Sosnowcu, na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok ................(na lata 2020 - 2021)* zadanie inwestycyjne (remontowe) pn. Modernizacja ogrzewania Domu działkowca z węglowego na gazowe

 

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

1.           Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa w § 1, przypadającej na jednego działkowca ustala się w kwocie:

zł 0,00 na rok 2020

zł 0,00 na rok 2021

zł ........................ na rok .................,

zł ........................ na rok .................,

2.           Łączna wysokość partycypacji, o której mowa w ust. 1 wynosi 0,00 zł

3.           Kwotę (kwoty)* należy wpłacić na rachunek bankowy ROD lub w kasie ROD w terminie (terminach)* ................................................................

§ 4

1.           W ramach partycypacji finansowej, o której mowa w § 3 uchwały przyjmuje się prace działkowców na rzecz zadania.

2.           Prace przypadające na jednego działkowca ustala się rocznie w ilości .................. godzin przy wartości (1 godziny pracy) ………………... zł co daje kwotę ……………..……….zł. Prace te będą wykonywane w latach ..……….…..-…………….

3.           Łączna wartość prac, o których mowa w ust. 2 wynosi ………………………...…… zł.

4.           W przypadku wykonania pracy przez działkowca osobiście lub przez członka jego rodziny łączna partycypacja finansowa, określona w § 3 ust. 2 ulega obniżeniu/ umorzeniu o łączną wartość prac, o której mowa w ust.3. Umorzenia/obniżenia dokonuje się jednorazowo bądź w okresach rocznych, jeżeli wykonanie prac rozpisano na lata.

§ 5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3 oraz mają do nich zastosowanie ulgi przewidziane w § 4 (w pojedynczym wymiarze).

 

§ 6

Realizacja zadania inwestycyjnego (remontowego) może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

 

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZEBRANIA

(Konferencji Delegatów)

…………………………………………

 

…………………………………………

(podpis)

 

(podpis)

 

UCHWAŁA NR 12 /2020

KONFERENCJI DELEGATÓW

 ROD Zagórze w Sosnowcu z dnia 16.07. 2020 roku

w sprawie wniosku o przyznanie dotacji

z Funduszu rozwoju ROD

W związku z uchwałą nr 11/2020 Konferencji Delegatów ROD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego)* pn. Modernizacja ogrzewania Domu działkowca z węglowego na gazowe.

 

    postanawia się co następuje:

 

  1. Upoważnia się zarząd ROD do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie dotacji z krajowego* lub okręgowego* Funduszu Rozwoju ROD na powyższą inwestycję.

  2. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku, gdy ROD nie wykorzysta dotacji, wykorzysta dotację niezgodnie z jej przeznaczeniem, nie rozliczy dotacji lub wobec ROD, w ciągu 5 lat od przekazania dotacji na rachunek bankowy ROD zostanie podjęta uchwala o wyodrębnieniu w rozumieniu art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

 

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZEBRANIA

(Konferencji Delegatów)

…………………………………………

 

…………………………………………

(podpis)

 

(podpis)

 

UCHWAŁA NR 13 /2020

KONFERENCJI DELEGATÓW

 ROD Zagórze w Sosnowcu z dnia 16.07. 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia uchwały zarządu na podpisanie umowy na dostawę gazu z  firmą Polska Spółka Gazownictwa

 

W związku z uchwałą nr 76/2019 Zarządu ROD w sprawie rozmów, wniosków i podpisania umowy na dostawę gazu w związku planowaniem zadania inwestycyjnego (remontowego)* pn. Modernizacja ogrzewania Domu działkowca z węglowego na gazowe.

 

    postanawia się co następuje:

 

  1. Zatwierdzić uchwałę zarządu na podpisanie umowy na dostawę gazu z firmą Polski Gaz.

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

 

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZEBRANIA

(Konferencji Delegatów)

…………………………………………

 

…………………………………………

(podpis)

 

(podpis)

UCHWAŁA NR 14 /2020

KONFERENCJI DELEGATÓW

 ROD Zagórze w Sosnowcu z dnia 16.07. 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia uchwały zarządu na remont oświetlenia na wszystkich segmentach ogrodu

W związku z uchwałą nr 37 /2016 Zarządu  ROD w sprawie realizacji zadania (remontowego)* pn. Remont oświetlenia na wszystkich segmentach ogrodu.

 

    postanawia się co następuje:

 

  1. Zatwierdzić uchwałę zarządu na remont oświetlenia

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

 

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZEBRANIA

(Konferencji Delegatów)

…………………………………………

 

…………………………………………

(podpis)

 

(podpis)

UCHWAŁA NR 15 /2020

KONFERENCJI DELEGATÓW

 ROD Zagórze w Sosnowcu z dnia 16.07. 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia uchwały zarządu na montaż monitoringu na wszystkich segmentach ogrodu

W związku z uchwałą nr 36/2015 z 20.07.2015  Zarządu  ROD w sprawie realizacji montażu monitoringu na wszystkich segmentach ogrodu.

Uchwała nr 36

Zakup i montaż monitoringu z rejestracją na ogrodach gdzie występują problemy z dozorem bram wejściowych, włamaniami oraz brak dyscypliny działkowców przy gospodarce odpadami komunalnymi. Zakupu dokona zarząd po wybraniu najkorzystniejszej oferty. Odpowiedzialny za montaż pan Poświata. Przyjęto jednogłośnie.

 

 

    postanawia się co następuje:

 

  1. Zatwierdzić uchwałę zarządu na montaż monitoringu.

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

 

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZEBRANIA

(Konferencji Delegatów)

…………………………………………

 

…………………………………………

(podpis)

 

(podpis)

 

UCHWAŁA NR 16 /2020

KONFERENCJI DELEGATÓW

 ROD Zagórze w Sosnowcu z dnia 16.07. 2020 roku

w sprawie dzierżawy działki geodezyjnej nr. 2557/2 przylegającej do Dużego Ogrodu, a stanowiącą własność Gminy Sosnowiec

Konferencja Delegatów upoważnia zarząd ROD do wydzierżawienia działki geodezyjnej nr. 2557/2 o powierzchni 160 m2 przylegającej do Dużego Ogrodu, a stanowiącą własność Gminy Sosnowiec i zaadoptowanie jej na potrzeby składowania odpadów komunalnych i gałęzi likwidując równocześnie śmietnik przy bramie 2 DO.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

 

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZEBRANIA

(Konferencji Delegatów)

…………………………………………

 

…………………………………………

(podpis)

 

(podpis)

KONFERENCJI DELEGATÓW

 ROD Zagórze w Sosnowcu z dnia 16.07. 2020 roku

w sprawie zmiany planu działania na 4 – letnią kadencję 2019 - 2023

1.    Konferencja Delegatów postanawia zmienić pkt. 1 planu działania na rok 2019 – 2023 z brzmienia” Wykonanie metalowych przykryć z włazami do studni wodomierzowych DO i DD” na „Naprawa dekli betonowych na studniach wodomierzowych  DO i DD i ewentualna wymiana nie nadających się do naprawy”.

2.    Uzasadnienie: Zdecydowana większość działkowców jest przeciwna wymianie dekli betonowych na metalowe mając na uwadze przede wszystkim koszty tego zadania.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

 

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZEBRANIA

(Konferencji Delegatów)

…………………………………………

 

…………………………………………

(podpis)

 

(podpis)

 

 

 

UCHWAŁA NR 1 /2019

Konferencji Delegatów sprawozdawczo-wyborczej

 członków PZD w ROD Zagórze

w Sosnowcu

z dnia 12.04.2019 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Zarządu ROD w 2018 roku oraz za okres kadencji

 Sprawozdawczo-wyborcza Konferencja Delegatów, na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD, na podstawie § 64 pkt 1 oraz § 66 pkt 3 Statutu PZD postanawia zatwierdzić:

1.       sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za rok 2018.

2.       sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za okres kadencji.

Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                     PRZEWODNICZĄCY

    UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                        KONFERENCJI DELEGATÓW

.................................................                                      .................................................

                   (podpis)                                                                    (podpis)      

 

Sosnowiec dnia 12.04. 2019 roku

UCHWAŁA NR 2/2019

Konferencji Delegatów sprawozdawczo-wyborczej

 członków PZD w ROD Zagórze

w Sosnowcu

z dnia 12.04.2019 r.

 

w sprawie planu pracy na 2019 rok

i programu działania na okres kadencji 2019 - 2022

 

Sprawozdawczo-wyborcza Konferencja Delegatów, na podstawie § 64 pkt 6 oraz § 66 pkt 1 Statutu PZD, postanawia przyjąć:

1.    Plan pracy na rok 2019,

2.    Program działania na kadencję 2019-2022.

Plan pracy i program działania na kadencję 2019-2022 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                   PRZEWODNICZĄCY

          UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                    KONFERENCJI DELEGATÓW

 

         ..............................                                                .................................................

                         (podpis)                                                                                                            (podpis)             

  Sosnowiec dnia 12.04. 2019 roku

 

UCHWAŁA NR 3 /2019

Konferencji Delegatów sprawozdawczo-wyborczej

 członków PZD w ROD Zagórze

w Sosnowcu

z dnia 12.04.2019 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

z działalności Komisji Rewizyjnej ROD

 w 2018 roku oraz za okres kadencji

 

Sprawozdawczo-wyborcza Konferencja Delegatów, na podstawie § 64  pkt 2 statutu PZD, zatwierdza

1.     sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku,

2.     sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za okres kadencji.

Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                     PRZEWODNICZĄCY

                nnUCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                         KONFERENCJI DELEGATÓW

 

......................................................                                               ...............................................................

                 (podpis)                                                                                            (podpis)       

Sosnowiec dnia 12.04. 2019 roku

 

UCHWAŁA NR 4 /2019

Konferencji Delegatów sprawozdawczo-wyborczej

 członków PZD w ROD Zagórze

w Sosnowcu

z dnia 12.04.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2018 rok

Sprawozdawczo-wyborcza Konferencja Delegatów, na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD, na podstawie § 64 pkt 3 Statutu PZD postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za 2018 rok składające się z:

-    bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1 090 380,14 zł

-    rachunku zysków i strat zamykającego się nadwyżką na kwotę 1 690,99 zł.

-    sprawozdania z Funduszu Rozwoju zamykającego się  kwotą 82 663,44 zł

-    sprawozdania Funduszu Oświatowego zamykającego się  kwotą 2 476,87 zł

Sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za rok 2018 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                     PRZEWODNICZĄCY

              UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                        KONFERENCJI DELEGATÓW

           ..............................                                                  ...............................................

                        (podpis)                                                                                                             (podpis)             

Sosnowiec, dnia 12.04.2019  r

 

UCHWAŁA NR 5 /2019

Konferencji Delegatów sprawozdawczo-wyborczej

 członków PZD w ROD Zagórze

w Sosnowcu

z dnia 12.04.2019 r.

                                        

w sprawie preliminarzy finansowych na 2019 rok

Sprawozdawczo-wyborcza Konferencja Delegatów, na podstawie § 64 pkt 6 statutu PZD, postanawia przyjąć:

1)    preliminarz finansowy działalności statutowej na 2019 rok zamykający się po stronie przychodów kwotą 145 317,38 zł i kosztów kwotą 145 317,38 zł. Rezerwa stanowi 0,00 zł.

2)    preliminarz Funduszu Rozwoju ROD

a)     bilans otwarcia                             82 663,44 zł

b)    planowane przychody                   38 000,00 zł

c)     planowane koszty                         42 000,00 zł

d)    planowany stan na 31.12.2019 r.      78 663,44 zł

3)    preliminarz Funduszu Oświatowego

a)     bilans otwarcia                             2 476,87 zł

b)    planowane przychody                   2 200,00 zł

c)     planowane koszty                         1 600,00 zł

d)    planowany stan na 31.12. 2019 r     3 076,87 zł

Preliminarze finansowe stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA

       UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                            (KONFERENCJI DELEGATÓW)

         

 

                       

...................................................                                     ...............................................

                  (podpis)                                                                                                              (podpis)    

 

 

Sosnowiec, dnia 12.04.2019  roku

 

 

UCHWAŁA NR 6 /2019

Konferencji Delegatów sprawozdawczo-wyborczej

 członków PZD w ROD Zagórze

w Sosnowcu

z dnia 12.04.2019 r.

 

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej

i terminu jej wnoszenia w roku 2019

 

§ 1

Sprawozdawczo-wyborcza Konferencja Delegatów członków PZD na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD oraz § 64 pkt 7 Statutu PZD postanawia, uchwalić opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności na:

 

1)    wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

2)    bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,

3)    opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,

4)    ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne,

5)    zarządzanie ROD

 

w roku 2019   w wysokości 0,43 zł od m² .powierzchni użytkowanej działki

(w tym 0,08 zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD)

 

§ 2

Opłatę ogrodową wymienioną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w ROD Zagórze  w Sosnowcu w terminie do dnia 30.06.2019 roku.

 

§ 3

Małżonkowie posiadający wspólne prawo do tej samej działki opłacają opłaty ogrodowe w jednym wymiarze.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                 PRZEWODNICZĄCY

    UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                    KONFERENCJI DELEGATÓW

 

    .................................................                                         ...................................................................                          

                   (podpis)                                                                                         (podpis)          

 

Sosnowiec, dnia 12.04.2019  roku

 

 

UCHWAŁA NR 7 /2019

Konferencji Delegatów sprawozdawczo-wyborczej

 członków PZD w ROD Zagórze

w Sosnowcu

z dnia 12.04.2019 r.

w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata energetyczna

w roku 2019

§ 1

Sprawozdawczo-wyborcza Konferencja Delegatów ROD na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD,  § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz uchwały nr 286/2018 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych oraz na podstawie danych z 2018 r. – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników wynoszących w 2018 r. 21724 kWh, uchwala opłatę energetyczną na 2019 r.

w wysokości 14,00 zł od działki w ROD.  

§ 2

Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu.

§ 6

Opłatę ogrodową energetyczną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do ogrodowej sieci energetycznej w terminie do dnia 30.06.2019 roku.

§ 3

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę ogrodową energetyczną.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                   PRZEWODNICZĄCY

   UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                           KONFERENCJI DELEGATÓW

        ..................................                                                ......................................................

                   (podpis)                                                                                      (podpis)         

 

Sosnowiec, dnia 12.04.2019  roku

                                                                                                     

UCHWAŁA NR 8 /2019

Konferencji Delegatów sprawozdawczo-wyborczej

 członków PZD w ROD Zagórze

w Sosnowcu

z dnia 12.04.2019 r.

w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata wodna

w roku 2019

§ 1

Sprawozdawczo-wyborcza Konferencja Delegatów ROD na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD,  § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz uchwały nr 350/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zasad ustalenia i rozliczania opłaty wodnej w ROD oraz na podstawie danych z 2018 roku, w szczególności

·       różnicy między wodomierzem głównym a sumą wszystkich podliczników zainstalowanych na poszczególnych działkach,

·       ubytków wody z powodu awarii sieci w ciągu sezonu,

·       napełnianie sieci wodą na początku sezonu oraz zrzutu wody na koniec sezonu,

·       dokonania odczytów wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach

uchwala opłatę  ogrodową wodną w wysokości   7,00 zł od działki.

§ 2

Opłatę ogrodową wodną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do sieci ogrodowych w terminie do dnia 30.06. 2019 r.

 

§ 3

Małżonkowie posiadający wspólne prawo do tej samej działki opłacają opłatę ogrodową wodną w jednym wymiarze.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                               PRZEWODNICZĄCY

    UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                   KONFERENCJI DELEGATÓW

                                         ...............................................                                    .................................................                          

                   (podpis)                                                                           (podpis)        

 

 

Sosnowiec, dnia 12.04.2019  roku

 

                                                                                                       

UCHWAŁA NR 9 /2019

Konferencji Delegatów sprawozdawczo-wyborczej

 członków PZD w ROD Zagórze

w Sosnowcu

z dnia 12.04.2019 r.

w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD

w roku 2019 

§ 1

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze (konferencja delegatów) ROD zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD,  § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz uchwałą Rady Gminy w Sosnowcu regulującą wysokość opłat za wywóz nieczystości ustala  opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD

w roku2019 w wysokości : DO i DD -120,00 zł od działki, Kamienna - 60,00 zł od działki,  Malinka - 50,00 zł od działki.

 

§ 2

Opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30.06.2019 roku.

 

§ 3

Małżonkowie posiadający wspólne prawo do tej samej działki opłacają opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD w jednym wymiarze.

 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                               PRZEWODNICZĄCY

    UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                   KONFERENCJI DELEGATÓW

                                        ...............................................                                          .................................................                          

                   (podpis)                                                                           (podpis)        

 

 

Sosnowiec, dnia 12.04.2019  roku

 

UCHWAŁA NR 10/2019

Konferencji Delegatów sprawozdawczo-wyborczej

 członków PZD w ROD Zagórze

w Sosnowcu

z dnia 12.04.2019 r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD

Sprawozdawczo-wyborcza Konferencja Delegatów, na podstawie § 66 pkt 2 Statutu PZD, na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                 PRZEWODNICZĄCY

   UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                      KONFERENCJI DELEGATÓW

                                                                                     

           ..................................................                                          ................................................................................

              (podpis)                                                                      (podpis)        

 

Sosnowiec, dnia 12.04.2019  roku

 

UCHWAŁA NR 11/2019

Konferencji Delegatów sprawozdawczo-wyborczej

 członków PZD w ROD Zagórze

w Sosnowcu

z dnia 12.04.2019 r.

w sprawie ustalenia liczby członków zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD

 

Sprawozdawczo-wyborcza Konferencja Delegatów, działając w granicach określonych przez § 69 ust. 3 i § 89 ust. 2 Statutu PZD, ustala następującą liczbę członków organów PZD w ogrodzie:

 

1. Zarząd ROD                         - 9 członków

 

2. Komisja Rewizyjna ROD      - 5członków

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                 PRZEWODNICZĄCY

   UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                      KONFERENCJI DELEGATÓW

    .........................................                                          .................................................

              (podpis)                                                                                       (podpis) 

 

UCHWAŁA NR 13/2019

Konferencji Delegatów sprawozdawczo-wyborczej członków PZD w ROD Zagórze

w Sosnowcu z dnia 12.04.2019 r.

w sprawie podwyższenia świadczeń pieniężnych  i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w ROD

 

§ 1

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków PZD działając na podstawie §64 pkt6 i pkt 7  Statutu PZD oraz §4 ust.3 Uchwały nr 5/XXV/2018 Krajowej Rady PZD w sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w rodzinnych ogrodach działowych postanawia podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w ROD.

§ 2

1.   Wysokość środków finansowych przeznaczonych na świadczenia i nagrody na rok kalendarzowy 2019 podwyższa się o 21 342,72 zł (słownie:dwadzieściajedentysięcytrzystaczterdzieścidwazłote72/100).

2.   Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na świadczenia i nagrody w 2019 roku wynosić będzie 46 220 zł (słownie: czterdzieścisześćtysięcydwieściedwadzieściazłotych).

§ 3

Decyzję o podziale środków przeznaczonych na świadczenia i nagrody na rok kalendarzowy 2019 podejmie na okres 12 miesięcy zarząd ROD w formie pisemnej uchwały po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej w ROD.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Komisji                                           Przewodniczący

    Uchwał i wniosków                                             KONFERENCJI DELEGATÓW

 

                                                                                            

.........................................                                 .........................................

(podpis                                                                                     podpis

 

Sosnowiec, dnia 12.04.2019  roku

 

 

UCHWAŁA NR 14/2018

 

Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów) członków PZD

w ROD Zagórze w Sosnowcu

z dnia 20.04.2018 roku

w sprawie przeznaczenia pozostałej kwoty z regulacji gruntów na ewentualne braki na śmieciach.

 

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) członków PZD w ROD

Zagórze w Sosnowcu  w sprawie przeksięgowania środków finansowych pozostałych z opłacenia regulacji gruntów w rodzinnym ogrodzie działkowym postanawia: Upoważnić zarząd do pokrycia kosztów wywozu śmieci i  utrzymania porządku z kwoty, która pozostanie po  pokryciu prawnej regulacji gruntów.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                              PRZEWODNICZĄCY

    UCHWAŁ I WNIOSKÓW                         KONERENCJI DELEGATÓW

 

 

                                                                   

                   (podpis)                                                                         (podpis)   

 

Sosnowiec dnia 20.04.2018 roku

 

 

 

UCHWAŁA NR 13/2018

 

Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów) członków PZD

w ROD Zagórze w Sosnowcu

z dnia 20.04.2018 roku

w sprawie utrzymania porządku i segregacji śmieci

 

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) członków PZD w ROD

Zagórze w Sosnowcu  sprawie utrzymania porządku i segregacji śmieci w rodzinnym ogrodzie działkowym postanawia:

§ 1

Odpady komunalne wyrzucamy do podstawionych kontenerów tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych stosując się do zasad zawartych na tabliczkach informacyjnych przy śmietnikach ( czego nie wolno wyrzucać do kontenerów).

§ 2

Pocięte gałęzie na max długość 1 mb składujemy tylko i wyłącznie w boksach do tego przeznaczonych bez niezdrewniałych odpadów zielonych i gałęzi róż.

§ 3

Zabrania się wyrzucania odpadów zielonych do kontenerów i boksów. Odpady zielone należy kompostować na swojej działce zgodnie z § 42 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

§ 4

Inne niż wyżej wymienione odpady w tym odpady remontowe, wielkogabarytowe i toksyczne działkowiec ma obowiązek usunąć na własny koszt.

§ 5

Konferencja Delegatów zobowiązuje zarząd i wszystkich działkowców do informowania Policji i Straży Miejskiej o przypadkach niestosowania się do zasad zawartych w tej uchwale.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                              PRZEWODNICZĄCY

    UCHWAŁ I WNIOSKÓW                       KONERENCJI DELEGATÓW

 

 

                                                         

                   (podpis)                                                                         (podpis)   

 

Sosnowiec dnia 20.04.2018 roku

 

 

 

UCHWAŁA NR 12/2018

 

Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów) członków PZD

w ROD Zagórze w Sosnowcu

z dnia 20.04.2018 roku

w sprawie procedur przy  przenoszeniu praw do działki

 

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) członków PZD w ROD

Zagórze w Sosnowcu  sprawie procedur przy  przenoszeniu praw do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym postanawia:

§ 1

·       Zobowiązuje zarząd ROD do przeprowadzenia wizji lokalnej na przekazywanej działce pod względem regulaminowej zabudowy, nasadzeń, porządku,  i innych postanowień regulaminowych oraz sporządzenia protokołu z tej wizji.

·       Do wyegzekwowania od przekazującego pozostawienia porządku na działce i ewentualnego wywiezienia wszystkich zbędnych rzeczy na własny koszt pod rygorem niezatwierdzenia umowy przekazania praw do działki.

·       Wzór protokołu stanowi załącznik do uchwały.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                              PRZEWODNICZĄCY

                 UCHWAŁ I WNIOSKÓW                         KONERENCJI DELEGATÓW

 

 

                                                            

                   (podpis)                                                                         (podpis)   

 

Sosnowiec dnia 20.04.2018 roku

 

UCHWAŁA Nr 1 /2017

Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów) członków PZD

w ROD Zagórze w Sosnowcu

z dnia 07.04.2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

 i sprawozdania finansowego Zarządu ROD w 2016 roku

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów), na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD, na podstawie § 64 pkt 1 oraz § 64 pkt 3 statutu PZD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić/nie zatwierdzić* sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za rok 2016 

§ 2

Zatwierdzić/nie zatwierdzić* sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za 2016 rok składające się z:

-    bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1152941,19 zł

-    rachunku zysków i strat zamykającego się nadwyżką/niedoborem* na kwotę 740,15 zł.

-    sprawozdania z Funduszu Rozwoju zamykającego się  kwotą 225139,47 zł

-    sprawozdania Funduszu Oświatowego zamykającego się  kwotą 424,07 zł

§ 3

Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                  PRZEWODNICZĄCY

    UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                KONFERENCJI DELEGATÓW

 

.................................................                                      .................................................

                                         Sosnowiec dnia 07.04.2017 rok

UCHWAŁA Nr 2 /2017

 

Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów) członków PZD

w ROD Zagórze w Sosnowcu

z dnia 07.04.2017 roku

w sprawie planu pracy na 2017 rok

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów), na podstawie § 64 pkt 6 statutu PZD, postanawia przyjąć

 plan pracy na rok 2017

Plan pracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                   PRZEWODNICZĄCY

     UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                  (KONFERENCJI DELEGATÓW)

 

         ..............................                                                .................................................

                         (podpis)                                                                                                            (podpis)             

  Sosnowiec dnia 07.04.2017 rok

 

Plan pracy ROD „Zagórze" w Sosnowcu na rok 2017

 

1.    Wymiana wodomierzy na DO

2.    Wykonanie dalszej części oświetlenia DO

3.    Dalsze montowanie monitoringu na DO i Kamiennej w rejonie śmietników.

4.    Wysprzątanie dzikiego wysypiska i skarpy na DO i montaż tablic ostrzegawczych i wyczyszczenie rowu odwadniającego przy br. 3 .

5.    Wykonanie odwodnienia na dolnej części DO aleja B w rejonie działek 64 – 68.

6.    Remont rozdzielni elektrycznej na DO.

7.    Wymiana 15 mb. uszkodzonego  kabla elektrycznego w alejce F na DO.

8.    Remont bram 1 i 3 oraz wykonanie bramki na DD

9.    Odwodnienie ali poprzecznej w kierunku bramy 2 DD

10. Oświetlenie bramy 3 od str Klimontowa DD.

11. Wymiana 60 mb. odwodnienia na ogrodzie Kamienna

12. Wykonanie boksów na gałęzie na wszystkich ogrodach

13.  Egzekwowanie postanowień regulaminu ogrodu o wyposażeniu każdej działki w kompostownik i jego używanie.

14. Wykonanie zaleceń komisji lustracyjnej dalsza likwidacja drutów kolczastych, żywopłotów i róż wystających na aleje

15.  Bieżące remonty i naprawy na wszystkich segmentach ogrodu.

16.  Rozdrabnianie gałęzi i systematyczny wywóz odpadów

17.  Instruktaże i szkolenia dla nowych działkowców.

18.  Systematyczna współpraca z Policją oraz Strażą Miejską w celu  poprawy bezpieczeństwa na działkach.

19.  Realizacja uchwał podjętych przez Konferencję Delegatów

 

Przewodniczący Komisji                                               Przewodniczący Konferencji

   Uchwał i Wniosków                                                                  Delegatów

 

 

………………………………….                               ……………………………………                     

  

 

Sosnowiec 07.04.2017 r.

 

UCHWAŁA NR 3 /2017

 

Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów) członków PZD w ROD Zagórze w Sosnowcu

z dnia 07.04.2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

z działalności Komisji Rewizyjnej ROD

 w 2016 roku

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów), na podstawie § 64  pkt 2 statutu PZD, zatwierdza

sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016  roku

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                   PRZEWODNICZĄCY

    UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                         (KONFERENCJI DELEGATÓW)

.........................................                                               .................................................

                 (podpis)                                                                                    (podpis)      

 

Sosnowiec dnia 07.04.2017

UCHWAŁA NR 5/2017

Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów) członków PZD

w ROD Zagórze w Sosnowcu

z dnia 07.04.2017 roku

w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych

i terminu ich wnoszenia

 

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) członków PZD w ROD Zagórze w Sosnowcu  na podstawie § 64 pkt 7 statutu PZD postanawia, uchwalić wysokości poszczególnych opłat ogrodowych:

 

§ 2

Opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD,

a w szczególności na:

1)    wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

2)    bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,

3)    opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,

4)    ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne,

5)    zarządzanie ROD

w roku 2017 w wysokości 0,36 zł od m² powierzchni użytkowanej działki

(w tym 0,07 zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD i koszty działalności statutowej zarządu ROD 0,10zł),

 

§ 3

Opłatę ogrodową energetyczną przeznaczoną na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu na podstawie danych z 2016 roku   – w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych wynoszących w 2016 roku ..........................  kilowatów,

w roku 2017 w wysokości 5 zł od działki w ROD. 

§ 4

Opłatę ogrodową wodną przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody na podstawie danych z 2016 roku – w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego, a sumą wskazań wszystkich wodomierzy na poszczególnych działkach do niego podłączonych wynoszących w 2016 roku ........................ m3,

w roku 2017  w wysokości 16,00 zł od działki w ROD.

§ 5

Opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Sosnowcu regulującą wysokość opłat za wywóz nieczystości

w roku 2017 w wysokości 100 zł od działki DO i DD 40 zł Kamienna i Malinka. Działkowcy, którzy nie posiadają kompostowników na swoich działkach płacą dodatkowo 50,00 zł opłaty za wywóz śmieci.

§ 6

Wymienione w uchwale opłaty ogrodowe działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30.06.2017 roku.

§ 7

Opłatę ogrodową energetyczną i wodną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do sieci ogrodowych.

 

§ 8

Małżonkowie posiadający wspólne prawo do tej samej działki opłacają opłaty ogrodowe w jednym wymiarze.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                     PRZEWODNICZĄCY

    UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                        (KONERENCJI DELEGATÓW)

    ...............................................                                    .................................................                          

                   (podpis)                                                                       (podpis)     

Sosnowiec dnia 07.04.2017 roku

 

 

 

UCHWAŁA Nr 1 /2016

 

Konferencji delegatówczłonków PZD

w ROD Zagórze w Sosnowcu

z dnia 08.04.2016 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

 i sprawozdania finansowego Zarządu ROD w 2015 roku

 

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów), na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD, na podstawie § 64 pkt 1 oraz § 64 pkt 3 statutu PZD postanawia:

 

§ 1

Zatwierdzić/nie zatwierdzić* sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za rok 2015 

§ 2

Zatwierdzić/nie zatwierdzić* sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za 2015 rok składające się z:

-    bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1131903,59 zł

-    rachunku zysków i strat zamykającego się nadwyżką/niedoborem* na kwotę 1159,65 zł.

-    sprawozdania z Funduszu Rozwoju zamykającego się  kwotą 125703,14 zł

-    sprawozdania Funduszu Oświatowego zamykającego się  kwotą 71,37 zł

§ 3

Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Komisji                                               Przewodniczący Konferencji

   Uchwał i Wniosków                                                                  Delegatów

 

Sosnowiec dnia 08.04.2016rok

 

UCHWAŁA Nr 2 /2016

 

Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów) członków PZD

w ROD Zagórze w Sosnowcu

z dnia 08.04.2016  roku

 

w sprawie planu pracy na 2016 rok

 

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów), na podstawie § 64 pkt 6 statutu PZD, postanawia przyjąć

 

plan pracy na rok 2016

 

Plan pracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Komisji                                               Przewodniczący Konferencji

   Uchwał i Wniosków                                                                  Delegatów

 

  Sosnowiec dnia 08.04.2016 rok

 

 

 

Plan pracy ROD „Zagórze" w Sosnowcu na rok 2016

 

1.    Wymiana pozostałej części ogrodzenia na ogrodzie Malinka.

2.    Wykonanie częściowego oświetlenia DO, Kamienna i DD

3.    Dalsze montowanie monitoringu na DO DD i Kamiennej w rejonie śmietników.

4.    Wykonanie tablic informacyjnych na bramach ogrodów oraz nowych tablic ogłoszeń na wszystkich ogrodach.

5.    Egzekwowanie postanowień regulaminu ogrodu o wyposażeniu każdej działki w kompostownik i jego używanie.

     4. Bieżące remonty i naprawy na wszystkich segmentach ogrodu.

     5. Instruktaże i szkolenia dla nowych działkowców.

     6. Systematyczna współpraca z Policją oraz Strażą Miejską w celu  poprawy bezpieczeństwa na działkach.

     7. Realizacja uchwał podjętych przez Konferencję Delegatów.

   

  

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji                                               Przewodniczący Konferencji

   Uchwał i Wniosków                                                                  Delegatów

 

 

 

 

 

 

 

Sosnowiec 30.04.2016 r.

 

UCHWAŁA NR 3 /2016

 

Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów) członków PZD w ROD Zagórze w Sosnowcu

z dnia 08.04.2016 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

z działalności Komisji Rewizyjnej ROD

 w 2015 roku

 

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów), na podstawie § 64  pkt 2 statutu PZD, zatwierdza

 

sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016  roku

 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

Przewodniczący Komisji                                               Przewodniczący Konferencji

   Uchwał i Wniosków                                                                  Delegatów

 

Sosnowiec dnia 08.04.2016

UCHWAŁA NR 5/2016

 

Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów) członków PZD

w ROD Zagórze w Sosnowcu

w dniu 08.04.2016  roku

w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych

i terminu ich wnoszenia

 

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) członków PZD w ROD Zagórze w Sosnowcu  na podstawie § 64 pkt 7 statutu PZD postanawia, uchwalić wysokości poszczególnych opłat ogrodowych:

 

§ 2

Opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD,

a w szczególności na:

1)    wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

2)    bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,

3)    opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,

4)    ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne,

5)    zarządzanie ROD

 

w roku 2016 w wysokości 0,28 – 0,30 zł od m² powierzchni użytkowanej działki

(w tym 0,07 zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD),

 

§ 3

Opłatę ogrodową energetyczną przeznaczoną na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu na podstawie danych z 2015 roku   – w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych wynoszących w 2015 roku ..........................  kilowatów,

w roku 2016  w wysokości 9 zł od działki w ROD.

 

§ 4

Opłatę ogrodową wodną przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody na podstawie danych z 2015 roku – w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego, a sumą wskazań wszystkich wodomierzy na poszczególnych działkach do niego podłączonych wynoszących w 2015 roku ........................ m3,

w roku 2016  w wysokości 12,00 zł od działki w ROD.

§ 5

Opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Sosnowcu regulującą wysokość opłat za wywóz nieczystości

w roku 2016 w wysokości 120 zł od działki DO i DD 60 zł Kamienna i Malinka. Działkowcy, którzy nie posiadają kompostowników na swoich działkach płacą dodatkowo 50% opłaty za wywóz śmieci.

§ 6

Wymienione w uchwale opłaty ogrodowe działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30.06.2016 roku.

§ 7

Opłatę ogrodową energetyczną i wodną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do sieci ogrodowych.

 

§ 8

Małżonkowie posiadający wspólne prawo do tej samej działki opłacają opłaty ogrodowe w jednym wymiarze.

 

Przewodniczący Komisji                                               Przewodniczący Konferencji

   Uchwał i Wniosków                                                                  Delegatów

Sosnowiec dnia 08.04.2016 roku

 

 

UCHWAŁA NR 6/2016

 

Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów) członków PZD

w ROD Zagórze w Sosnowcu

w dniu 08.04.2016  roku

w sprawie pokrycia 50% kosztów regulacji prawnej gruntów ROD „Zagórze” w Sosnowcu

 

Konferencja Delegatów podjęła uchwałę w sprawie pokrycia 50% kosztów regulacji prawnej gruntów ROD „Zagórze” w Sosnowcu w kwocie 57000 zł przez działkowców ROD. Jednorazowa opłata od każdej działki wynosi 61,00 zł.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji                                               Przewodniczący Konferencji

   Uchwał i Wniosków                                                                  Delegatów

Sosnowiec dnia 08.04.2016 roku

 

ROK 2015

 

UCHWAŁA Nr 1 /2015

 

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego (konferencji delegatów) członków PZD w ROD Zagórze w Sosnowcu

z dnia 30.04. 2015 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2014 r. oraz sprawozdania za kadencję

 

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze (konferencja delegatów), na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD, na podstawie § 64 pkt 4 statutu PZD, zatwierdza:

1.     Sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za rok 2014.

2.     Sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za kadencję.

Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                  PRZEWODNICZĄCY

   UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                           WALNEGO ZEBRANIA (KONFERENCJI DELEGATÓW)

UCHWAŁA Nr 2 /2015

 

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego (konferencji delegatów) członków PZD

w ROD Zagórze w Sosnowcu

z dnia 30.04. 2015 r.

 

w sprawie planu pracy na 2015 rok i programu działania na okres kadencji 2015 - 2019

 

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze (konferencja delegatów), na podstawie § 64 pkt 5 i 66 pkt 1 statutu PZD, postanawia przyjąć:

1.    Plan pracy na 2015 rok.

2.    Program działania na kadencję 2015 – 2019.

Plan i Program stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                 PRZEWODNICZĄCY

   UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                         WALNEGO ZEBRANIA (KONFERENCJI DELEGATÓW)

UCHWAŁA NR 4 /2015

 

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego (konferencji delegatów) członków PZD w ROD Zagórze w Sosnowcu

z dnia 30.04. 2015 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD

 w 2014 roku

 

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze (konferencja delegatów), na podstawie § 64          pkt 2 statutu PZD, zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2014 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                 PRZEWODNICZĄCY

   UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                      WALNEGO ZEBRANIA  (KONFERENCJI DELEGATÓW)

UCHWAŁA NR 5 /2015

 

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego (konferencji delegatów) członków PZD w ROD Zagórze w Sosnowcu

z dnia 30.04. 2015 r.

 

w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD

 

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze (konferencja delegatów), na podstawie § 64          pkt 2 i § 66 pkt 2 statutu PZD, na wniosek komisji Rewizyjnej ROD udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                 PRZEWODNICZĄCY

   UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                      WALNEGO ZEBRANIA  (KONFERENCJI DELEGATÓW)

UCHWAŁA NR 7 /2015

 

Walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego (konferencji delegatów) członków PZD w ROD Zagórze w Sosnowcu

z dnia 30.04. 2015 r.

 

w sprawie ustalenia liczby członków zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD

 

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze (konferencja delegatów), działając w granicach określonych przez § 69 ust. 3 i § 89 ust. 2 statutu PZD, ustala następującą liczbę członków organów PZD w ogrodzie:

 

1. Zarząd ROD                         - 9 członków

 

2. Komisja Rewizyjna ROD      - 5 członków

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                 PRZEWODNICZĄCY

   UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                      WALNEGO ZEBRANIA  (KONFERENCJI DELEGATÓW)

 

UCHWAŁA NR 9 /2015

 

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego (konferencji delegatów) ROD Zagórze w Sosnowcu

z dnia 30.04. 2015 r.

 

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia

 

§ 1

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze (konferencja delegatów) członków PZD w ROD Zagórze w Sosnowcu

  postanawia, na podstawie § 64 pkt 6 statutu PZD, uchwalić wysokość opłaty ogrodowej w 2015r. w kwocie 30 gr od m² powierzchni użytkowanej działki (w tym ………. gr partycypacja zgodnie z § 151 ust. 1 i 2 statutu PZD),  przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności na:

1)    wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

2)    bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,

3)    opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej*,

4)    ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne*,

5)    zarządzanie ROD.

 

§ 2

Opłatę ogrodową działkowiec w ROD Zagórze w Sosnowcu

  obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 31.05.2015 r.

 

§ 3

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę ogrodową.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                    PRZEWODNICZĄCY

  UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                             WALNEGO ZEBRANIA (KONERENCJI DELEGATÓW)

 

UCHWAŁA NR 1 /2014

 

Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów) ROD „Zagórze” w Sosnowcu

w dniu  25.04. 2014 r.

w sprawie opłaty na rzecz ogrodu

 

§ 1

Walne zebranie członków (konferencja delegatów) ROD „Zagórze” w Sosnowcu postanawia, na podstawie § 82 pkt 7 statutu PZD, uchwalić wysokość opłaty na rzecz ogrodu* na 2013 r. w kwocie 0,11 zł m² powierzchni użytkowanej działki przez członka Związku + 120,00 zł od działki przeznaczone na wywóz śmieci z ogrodu.

 

§ 2

Opłatę na rzecz ogrodu członek Związku w ROD  „Zagórze” w Sosnowcu  obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 31.05. 2013 r.

 

§ 3

Małżonkowie będący członkami Związku i użytkujący wspólnie działkę opłacają jedną opłatę na potrzeby ogrodu.

* Opłata na rzecz ogrodu uchwalona przez walne zebranie (konferencję delegatów) nie podlega podziałowi pomiędzy organy Związku i w całości pozostaje do dyspozycji zarządu ogrodu. Opłata na rzecz ogrodu przeznaczona jest na funkcjonowanie ogrodu, a w szczególności na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa, wywozu śmieci, oświetlenia ogrodu oraz bieżącej konserwacji infrastruktury. W skład opłaty nie może być wliczana składka członkowska, która jest uchwalana przez Krajową Radę PZD i podlega podziałowi pomiędzy instancje Związku.

 

UCHWAŁA NR 2 /2013

Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów) ROD „Zagórze” w Sosnowcu

w dniu  25.04. 2014 r.

w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej

 

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) ROD „Zagórze” w Sosnowcu na podstawie uchwały nr 45/2009 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych oraz na podstawie danych z 2012 r. – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników, uchwala opłatę energetyczną na 2013 r. w wysokości 0,10 zł od każdej zużytej kWh . Opłatę wnosi się przy każdorazowej opłacie za energię elektryczną nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§ 2

Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu. Opłatę na konserwację sieci elektrycznej oraz odpis liczników w wysokości 9,00 zł od działki wyposażonej w energię elektryczną należy wnieść do 31.05.2013 r.

 

§ 3

Małżonkowie będący członkami Związku użytkujący wspólnie działkę opłacają jedną opłatę energetyczną.

 

UCHWAŁA NR 3/2013

Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów) ROD „Zagórze” w Sosnowcu

w dniu  25.04. 2014 r.

w sprawie wysokości opłaty wodnej i terminu jej wnoszenia

 

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) ROD „Zagórze” w Sosnowcu na podstawie uchwały nr 109/2012 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie  zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych oraz na podstawie danych z 2012 r. – w szczególności strat podczas przesyłu, napełniania i opróżniania instalacji wodnej w ROD, kosztów konserwacji i usuwania awarii sieci, uchwala opłatę wodną na 2013 r. w wysokości 12,00 zł od członka Związku w ROD. Opłatę wnosi się do 31.05. 2013 r.

 

§ 2

Opłata wodna przeznaczona jest na pokrycie ubytków wody w sieci, kosztów napełniania i opróżniania instalacji wewnątrz ogrodu oraz kosztów konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii sieci wodociągowej.

 

§ 3

Małżonkowie będący członkami Związku użytkujący wspólnie działkę opłacają jedną opłatę wodną.

 

Uchwała NR  10   /2013

Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów) ROD „Zagórze” w Sosnowcu w dniu  11.04. 2013 r.

w sprawie wymiany rurociągu wodnego na ogrodzie Malinka

 

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) ROD „Zagórze” w Sosnowcu podejmuje uchwałę o wymianie rurociągu wodnego na ogrodzie Malinka. Działkowcy z w/w ogrodu pokryją część kosztów wymiany w kwocie 100,00 zł od działki.

 

Uchwała NR  12   /2013

Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów) ROD „Zagórze” w Sosnowcu w dniu  11.04. 2013 r.

sprawie dodatkowej opłaty za ponowne podłączenie energii elektrycznej

 

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) ROD „Zagórze” w Sosnowcu podejmuje uchwałę w sprawie dodatkowej opłaty za ponowne podłączenie energii elektrycznej

 

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) ROD im. „Zagórze”  w Sosnowcu ustala opłatę za ponowne podłączenie energii elektrycznej po uprzednim wyłączeniu za nie płacenie należności w cyklu kwartalnym na 30 zł.

 

Uchwała NR  13   /2013

Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów) ROD „Zagórze” w Sosnowcu w dniu  11.04. 2013 r.

sprawie dodatkowej opłaty za ponowne podłączenie wody

 

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) ROD „Zagórze” w Sosnowcu podejmuje uchwałę w sprawie dodatkowej opłaty za ponowne podłączenie wody

 

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) ROD im. „Zagórze”  w Sosnowcu ustala opłatę za ponowne podłączenie wody po uprzednim wyłączeniu za nie płacenie należności do końca roku 2013 na 30 zł.

 

Plan pracy ROD „Zagórze" w Sosnowcu na rok 2014

 

1.    Wymiana przyłącza zasilającego w wodę Duży Ogród pod jezdnią al. Paderewskiego od strony ul. Koszalińskiej.

2.    Kontynuacja i zakończenie inwestycji wymiany ogrodzenia zewnętrznego na wszystkich segmentach ogrodu.

     4. Bieżące remonty i naprawy na wszystkich segmentach ogrodu.

     5. Instruktaże i szkolenia dla działkowców.

     6. Systematyczna współpraca z Policją oraz Strażą Miejską w celu poprawy bezpieczeństwa na działkach.

    7. Realizacja uchwał podjętych przez Konferencję Delegatów.