Przypominamy Państwu o obowiązku posiadania kompostownika i kompostowania odpadów roślin.Zgodnie z Regulaminem ROD:

 § 42 [Kompostownik]

1.Działka musi być wyposażona w kompostownik.

2.Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki.

3.Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

§ 68 [Zakazy porządkowe]

Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

1)zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty,

2)wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych,

3)gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki,

4)stawiania szop, komórek, toalet wolnostojących itp.,5)spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych.

Za niestosowanie się do regulaminu będziemy rozwiązywać umowy działkowe!

 Opłaty  za działkę za 2019 rok należy uiścić do 30.06.2019.Po tym terminie naliczane są odsetki ustawowe.
Przy opłacie przez Internet prosimy wpłacać całą widoczną na Państwa koncie kwotę.Niedopuszczalne jest dzielenie wpłaty na raty, ponieważ sprawia to ogromne trudności przy księgowaniu, a i tak odsetki system nalicza od całej kwoty. Nie można też wpłacać większych kwot niż należność widoczna na koncie.Ci z Panstwa,którzy nie mają jeszcze konta, a robią opłaty przez Internetu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy celem zapoznania się ze soją opłatą.

Wszyscy Działkowcy mają obowiązek przestrzegania regulaminu ROD i stosowania się do jego przepisów. Od kilku lat zwracamy się do Państwa o wycięcie żywopłotów, które są posadzone na alejkach, czyli części wspólnej. Do wielu z Państwa to nie trafia. Zarząd otrzymał zalecenia pokontrolne na bezwzględne usunięcie żywopłotów z alejek. Alejki w zdecydowanej większości są nieprzejezdne, a w  razie nieszczęśliwego wypadku, pożaru lub awarii, gdzie trzeba wjechać sprzętem ciężkim, jest to niemożliwe. Za ten stan rzeczy odpowiada przede wszystkim zarząd, ale również Działkowcy. Dlatego zarząd wyznacza ostateczny termin na usunięcie żywopłotów przy swoich działkach na 15 sierpnia 2018 roku.U tych z Państwa, którzy nie zastosują się do tego terminu żywopłoty zostaną zlikwidowane przez gospodarzy, którzy zastosują silne środki chemiczne do ich zniszczenia, a działkowcy zostaną obciążeni kosztami tych środków.Prosimy o poważne potraktowanie w/w informacji i zastosowanie się do regulaminu ogrodu. Należy również przyciąć wszystkie gałęzie, które wychodzą z działek na teren alejek.

 

Szanowni Państwo. Kontenery na śmieci są ustawione przy bramach wjazdowych. Ogrody obsługuje firma BIAŁCZYK GROUP Maciej Białczyk, z którą podpisaliśmy umowę. Do kontenerów wyrzucamy odpady komunalne, szkło, plastik. Prosimy Państwa o szanowanie swoich pieniędzy i wrzucanie do pojemników tylko niezbędnych odpadów. Obowiązuje całkowity zakaz wyrzucania wielkogabarytowych odpadów i odpadów z remontów ( styropian, papa, gruz itp.). Takie odpady działkowiec musi wywieźć na własny koszt. Jest możliwość skorzystania z usług w/w firmy. Zgodnie z par. 42 Regulaminu ROD każda działka musi mieć kompostownik. Brak kompostownika to podwyższona o 50% opłata za śmieci.

Sąd Okręgowy  w Katowicach  jako sąd II instancji oddalił apelację o wpisanie do KRS Stowarzyszenie Ogrodowe "Zagórze", co oznacza, że ROD "Zagórze" w Sosnowcu pozostaje nadal w strukturach PZD. Sąd II instancji podtrzymał decyzję sądu I instancji i referendarza sądowego o odmowie zarejestrowania Stowarzyszenia Ogrodowego " Zagórze" uzasadniając swoją decyzję faktem braku na zawiadomieniach, które zostały wysłane działkowcom ROD "Zagórze", informacji o zasadach głosowania w II terminie. Ponieważ zebranie działkowców z braku ponad 50% obecności w I terminie, zostało przeprowadzone w II terminie, w/w uchybienie zdaniem sądu miało istotne znaczenie. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w siedzibie zarządu ROD.